Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre ILT spol. s r.o.( ďalej len ,, prevádzkovateľ “)veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. 
Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
Slovenská spoločnosť, ILT spol. s r.o., je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov. (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 26.04.2016).

Názov spoločnosti: ILTspol. s r. o.
Adresa: Ambrova 10/3081
Bratislava 831 01 
Slovenská republika 
Obchodný register: okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 56733/B
Identifikačné číslo spoločnosti: 35 855 827
Konateľ spoločnosti: Ing. Ivan Lacko
Identifikačné číslo DPH: SK2021720470

Kde uchovávame vaše osobné údaje?
Osobnéúdaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), môžu však byť prenesené do krajiny mimo EHP a spracúvané v nej. Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Pre prenosy mimo EHP prevádzkovateľ, použije Štandardné zmluvné doložky a štít na ochranu osobných údajov (PrivacyShield) ako zábezpeky pre krajiny bez náležitého rozhodnutia Európskej komisie.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje sa môžu poskytovať len v rámci spoločnostiprevádzkovateľa.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše osobné údaje na marketingové účely tretím stranám. Osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás. 

Aký je právny základ na spracovanie?
Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje osobné údaje.

Aké máte práva?

Právo na vymazanie: 
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek svojich osobných údajov, ktoré spracúva prevádzkovateľ, kedykoľvek okrem týchto situácií:
- máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
- máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
- máte nevyrovnaný dlh uprevádzkovateľa,bez ohľadu na spôsob platby,
- ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,
- váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,
- ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Právo na prístup:  
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s prevádzkovateľom, a prostredníctvom emailu dostanete potvrdenie o tom, že sa spracúvajú vaše osobné údaje. 

Právo na opravu:
Máte právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Prevádzkovateľ vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu opraví. 

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby prevádzkovateľa, obmedzil/a/o spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:
- ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme prevádzkovateľa, obmedzí všetko spracovanie týchto osobných údajov do overenia oprávneného záujmu.
- ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, prevádzkovateľ, musí obmedziť všetko spracovanie týchto osobných údajov do overenia správnosti osobných údajov.
- ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
- Ak prevádzkovateľ, už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.    

Právo na prenosnosť:
Vždy, keďprevádzkovateľ,spracúva vaše osobné údaje pomocou aických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo tretej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa,nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu: 
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto: 
- sledovaním pokynov v jednotlivých marketingových emailoch,
- úpravou nastavení svojho účtu na webovej stránke prevádzkovateľa.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál zákazníckeho servisu, ktorý vybaví vaše požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie. Môžete sa s ním skontaktovať prostredníctvom emailu: info@vina-sveta.sk

Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:  
Ak sa domnievate, že prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte tiež právo podať sťažnosť na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. 

Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov:
V prípade potreby bude naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov aktualizované. Posledná verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke. Všetky podstatné zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť prevádzkovateľa alebo vaše práva.

Prečítajte si naše celé Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

On-line nákup
Založenie účtu / registrácia 
Priamy marketing
Súbory cookies

On-line nákup

Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vášho online nákupu u prevádzkovateľa,spracovaním vašich objednávok a vrátení tovaru prostredníctvom našich online služieb a na posielanie oznámení o stave doručenia alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením vášho tovaru. 
- Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vašich platieb.
- Vaše osobné údaje použijeme aj na spracovanie sťažností a záručných záležitostí produktov. 
- Vaše osobné údaje sa používajú na vašu identifikáciu a na overenie vášho veku na online nakupovanie a na potvrdenie vašej adresy u externých partnerov. 

Chceme vám ponúkať rôzne možnosti platieb a vykonávame analýzu na zistenie toho, aké možnosti platby sú pre vás k dispozícii, vrátane vašej histórie platieb.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 
- kontaktné informácie, ako sú meno a priezvisko, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,
- platobné informácie a história platieb,
- informácie o objednávke.

Ak máte účetu prevádzkovateľa, spracúvame aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom, ako sú:  
- ID účtu,
- história nákupov.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, spoločnostiam na overenie vašej adresy, komunikačným agentúram na zaslanie potvrdenia objednávky, skladom a distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením vašej objednávky. Poskytovateľom platobných služieb pre vašu platbu. 

Upozorňujeme, že mnohé tieto prijímajúce spoločnosti majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, abyprevádzkovateľ, mohol/mohla/o plniť služby riadenia a doručenia objednávky pre vás.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame, pokiaľ ste aktívnym zákazníkom.


1. Založenie účtu / registrácia 

Prečo používame vaše osobné údaje?

     Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s prevádzkovateľom.  Poskytneme vám históriu objednávok a informácie o vašich objednávkach a umožníme vám upravovať nastavenia svojho účtu (vrátane marketingových preferencií). Poskytneme vám tiež jednoduchý spôsob na udržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie a platobné informácie.  Ďalej vám umožníme ukladať si tovar v nákupnom košíku.
     Na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité odporúčania produktov prevádzkovateľa , spracujeme vašu navigáciu a prehliadanie na našich digitálnych platformách (vrátane webovej stránky a aplikácie), vašu históriu nákupov a recenzie produktov, ako aj osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom svojho účtu.

Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?
    Vždy spracúvame vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do účtu.  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť:
- kontaktné informácie, ako sú meno a priezvisko , adresa, telefónne číslo,
- dátum narodenia, 
- krajina,
- nastavenia účtu,
- šifrované informácie o platobnej karte.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:
- história objednávok,
- informácie o doručení,
- história platieb.

Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:
- história klikania,
- história navigácie a prehliadania.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
    Osobné údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry a analytické nástroje na hodnotenie produktov.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
    Spracovanie vašich osobných údajov pre váš účet je založené na vašom súhlase, keď si vytvoríte účet.Spracovanie vašich osobných údajov na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité informácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
     Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, váš účet prestane existovať aprevádzkovateľ, vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
     Vaše osobné údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet.
     Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.
     Po ukončení vášho účtu budú vaše osobné údaje vymazané.

Vaše právo namietať voči spracovaniu osobných údajov:
      Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa napísaním na emailovú adresu info@vina-sveta.sk .Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.

Priamy marketing
Prečo používame vaše osobné údaje?
- Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.
- S cieľom optimalizovať vašu interakciu s prevádzkovateľom, vám poskytneme náležité informácie, odporúčané produkty. Všetky tieto služby sú založené na vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na čo ste klikli, a na informáciách, ktoré ste nám poskytli.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 
- Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo a PSČ
- Informácie, či chcete aktualizácie (ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť)
- Rod (ak sa rozhodnete nám ho poskytnúť)
- Informácie o tom, na aké produkty a ponuky ste klikli

Ak máte účet u prevádzkovateľa, budeme spracovať aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom, ako sú:
- Meno a priezvisko
- Adresa
- Vek
- História nákupov

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Osobné údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, mediálnym agentúram a technickým dodávateľom na distribúciu fyzického a digitálneho priameho marketingu. 

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše osobné údaje na marketingové účely tretím stranám. 

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom. Okrem poštového marketingu vrátane katalógov, ktoré vám budú zasielané na základe nášho oprávneného záujmu.

Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu.
     Keď tak urobíte, prevádzkovateľ,vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu či informácie založené na vašom súhlase.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:
- sledovaním pokynov v jednotlivých marketingových zásielkach,
- úpravou nastavení svojho účtuu prevádzkovateľa,

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas. 
V prípade emailového marketingu vás považujeme za neaktívneho zákazníka, ak ste v priebehu posledného roka neotvorili email.  Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje zmazané.


Súbory cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie. 

Ako používame súbory cookies?
Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“.  Cookies používame na uloženie vašich obľúbených produktov.

Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovania produktov, na kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojho nákupného košíka. 

Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.  

Niektoré súbory cookies tretích strán nastavujú služby, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach a ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nastavujú ich poskytovatelia sociálnych médií, ako sú Twitter, Facebook a Vimeo, a týkajú sa schopnosti používateľov zdieľať obsah na tejto stránke, ako naznačuje ich príslušná ikona.

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Vaše ID súborov cookies spájame s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s vaším účtom, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.

Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu u prevádzkovateľa. Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom oprávnenom záujme. 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Prevádzkovateľ, neuchováva vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.